Svetielko nádeje o hospicovej starostlivosti na konferenciách

Svetielko nádeje o hospicovej starostlivosti na konferenciách

Tím detského mobilného hospicu SVETIELKO NADEJE sa v júni zúčastnil dvoch konferencií, ktoré sa konali v Banskej Bystrici.

Prvou bola 7. júna 2019 Konferencia zdravotníckej etiky a bioetiky s názvom Etické otázky zdravotnej starostlivosti v osobitých situáciách, kde v sekcii Hospicová starostlivosť o detských pacientov predsedal MUDr. Pavel Bician. Na tému Detská paliatívna medicína, čo to je a čo od nej očakávať prednášala MUDr. Anna Svitková (na snímke), lekárka DMH Svetielko nádeje. O úlohách sestry v detskom mobilnom hospici hovorila Mgr. Jolana Jančová. Špecifiká psycho-sociálnej starostlivosti o detského pacienta a jeho rodinu v hospicovej starostlivosti priblížil Mgr. Ľuboš Moravčík, sociálny pracovník. Komunikačné stratégie s rodinami v krízových situáciách boli témou prednášky psychologičky Mgr. Silvie Mamoňovej Lorencovičovej.

Prednášky zástupcov detského mobilného hospicu boli súčasťou 13. slovenského pediatrického kongresu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v dňoch 6. - 8. júna 2019. Cieľom nášho hospicového tímu je vzdelávať spoločnosť a oboznamovať ju s prácou detského mobilného hospicu, približovať úlohy, ktoré má celý tím, ale aj jeho individuálni členovia, hovoriť o potrebách rodín a celkovo o dôležitosti hospicovej starostlivosti v našej spoločnosti.

Na spolufinancovaní prevádzky nášho detského mobilného hospicu v roku 2019 sa podieľa aj Nadácia SPP prostredníctvom grantu vo výške 5000,- EUR, za čo im patrí naša veľká vďaka.